Skip to main content

Temiz Hava Hakkı Platformu
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

GİRİŞ

İşbu Aydınlatma Metni, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (“HASUDER“) olarak koordinasyon işlerini yürüttüğümüz Temiz Hava Hakkı Platformu’nun bileşenleri olan ve isimleri https://www.temizhavahakki.org/platform-bilesenlerimiz/ adresinde belirtilen sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmekte olan etkinliklere ilişkin olarak hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARIN İŞLENME AMAÇLARI

Temiz Hava Hakkı Platformu ile elektronik bülten alabilmek veya düzenlenen bir etkinliğe katılımcı olarak katıldığınızda iletişimde kalabilmek amacıyla paylaşmış olduğunuz:

 • [Kimlik Verisi: Ad, soyadı
 • Kurum Verisi: Temsil ettiği organizasyon adı, ünvanı
 • İletişim Verisi: Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi]

ibaret olan kişisel verileriniz (hepsi birlikte “Kişisel Veriler“),

söz konusu Kişisel Veriler’in içeriğinde tarafımızca herhangi bir değişiklik yapılmadan ve paylaştığınız (veya zaman zaman güncellediğiniz) şekliyle, aşağıda sayılan amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde HASUDER tarafından işlenmektedir:

 • Platform’un tanıtımı, organizasyonu, bunlara katılım koşullarının iletilmesi ve/veya kaydınızın yapılması ve bunların gerçekleştirileceği mekan ve zaman gibi detaylar ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi ve bunlar ile ilgili bilgi verilmesi ve/veya
 • [yalnızca Platformun Etkinlikleri’nin tanıtımında kullanılmak amacıyla sınırlı olmak üzere, Proje Etkinlikleri sırasında sesli ve/veya görüntülü kayıt alınması ve söz konusu kayıtların yazılı, görsel, işitsel veya dijital mecralarda kullanılması] ve/veya
 • [Platformun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren bültenlerin, yayınların gönderilmesi, kampanya duyurularının yapılması•].

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Tarafımıza sağladığınız (ve yukarıda tanımlanan) Kişisel Veriler:

 • Platformu oluşturan https://www.temizhavahakki.org/platform-bilesenlerimiz/ adresinde belirtilen sivil toplum örgütlerine,
 • Platform’un elektronik bülten gönderimi için danışman olarak çalıştığı kuruma,
 • yukarıda (a) ile (b) paragraflarında belirtilen kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerin işbirliği yaptığı veya bunların [(bulut (cloud) hizmeti, sunucu (server) hizmeti ve sair hizmetler de dâhil olmak üzere)] her türlü hizmet sağlayıcılarına, aracılarına, tedarikçilerine, danışmanlarına, bağlı ya da yan kuruluşlarına ve sair kişi veya kuruluşlara ve bunların mensuplarına, bağışçılarına, üyelerine, yetkililerine, gönüllülerine ve çalışanlarına ve

yalnızca yukarıda Madde 2 (İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları) tahtında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve söz konusu amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılmaktadır.

[Ek olarak belirtmek isteriz ki, Kişisel Veriler, (i) Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Türk mahkemelerinin kararları, düzenleyici veya denetleyici kurumların kural veya düzenlemeleri uyarınca veya (ii) herhangi bir adli kovuşturmaya ilişkin olarak paylaşılması zorunlu olduğu takdirde, söz konusu kişi veya kurumlar ile paylaşılabilecektir.]

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN VE AKTARILMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Veriler, HASUDER tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) Madde 5 kapsamında [tarafımıza sağlayacağınız veya sağlamış olduğunuz açık rızanıza istinaden], [bilişim sistemleri üzerinden otomatik olarak] ve KVKK Madde 4 tahtında belirtilen:

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkeleri gözetilerek işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca:

 • HASUDER tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren hukuki sebeplerin kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Yukarıdaki (iv) veya (v) numaralı paragraflar kapsamındaki istemlerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen kişisel verilerinizin, münhasıran (yalnızca) otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi dolayısıyla sizin aleyhinize bir sonuç ortaya çıktıysa, söz konusu sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, söz konusu zararın giderilmesini talep etmek

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınız çerçevesinde tarafımıza iletmek istediğiniz talep ve itirazlarınızı dernek adresimize yazılı olarak veya bizlerde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden [[email protected]] uzantılı e-posta adresimize iletebilirsiniz.

E-Bülten

E-posta adresinizle e-bültenimize kayıt olarak yaklaşan etkinliklerimiz, haberler, raporlarımız ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsiniz.